С разглеждането и/или използването на този уебсайт, Вие се съгласявате, без ограничения,  с условията за ползване.Ако не сте съгласни с посочените условия,моля не използвайте услугите на този уебсайт.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Правила за ползване
Дефиниции
“Потребител” е всеки, който е заредил на компютър или друго устройство, уеб сайта с адрес https://terracaeli.com. Стока / Стоки” са предлаганите чрез сайта стоки за продажба.
“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;
“Услуги” са всички действия, осъществявани през сайта terracaeli.com при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.
Продажбите на стоки през онлайн магазина terracaeli.com се осъществяват от търговско дружество „ФЕШЪН ФАМИЛИ” OOД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК BG207823248, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. Иларион Драгостинов 13, наричано навсякъде за краткост „Търговец”.
Уебсайтът, с адрес https://terracaeli.com/, наричан навсякъде за краткост „Сайт” и търговската марка TERRA CAELI® са собственост на „ФЕШЪН ФАМИЛИ” ООД, с ЕИК BG207823248.


Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които  www.terracaeli.com предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Тези условия обвързват всички Потребители.
Със зареждане на сървъра на terracaeli.com, Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия
Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от  terracaeli.com чрез Сайта.
Каталоговата част на  terracaeli.com  е достъпнa за разглеждане от всички.
Стоки, обект на продажбаОбект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.
Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество в същия. Terracaeli.com  не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на устройствата, от които се преглеждат. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.
Връщане и Замяна
Потребителят има право да върне или замени своята поръчка в 14-дневен срок, считано от деня на доставка.Куриерските такси поема за своя сметка Потребителят, освен в случай на грешка от страна на terracaeli.com.(объркана поръчка, продуктът изцяло не отговаря на описанието в сайта, липсват артикули от поръчката ).В тези случаи на грешка , доставките се поемат от terracaeli.com

Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става чрез наложен платеж към момента на получаване на пратката.
Според новия Закон за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента. 

Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-маил извършено от оператор на terracaeli.com.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:
• Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от  www.terracaeli.com услуги;
• Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• Да уведомява незабавно www.terracaeli.com и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
• Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• Да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на terracaeli.com 
Terracaeli.com  няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.
Terracaeli.com  има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на  www.terracaeli.com  или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Terracaeli.com , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.
Terracaeli.com  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по лична преценка , да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Тerracaeli.com  не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез този сайт.
Terracaeli.com  има право периодично да праща писма с новини до Потребителите на сайта с цел информиране за актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници и др. Terracaeli.com  няма право да изпраща писма до Потребители, които изрично са заявили, че не желаят да го получават.
Terracaeli.com  има право да събира и използва информация относно своите Потребители.
Информацията по предходния член може да бъде използвана от Terracaeli.com , освен в случаи на изрично несъгласие на Потребителя. Всички цели, за които  Тerracaeli.com  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.
Съобразно регистрацията като администратор на лични данни, Terracaeli.com  гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
Terracaeli.com  има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies(бисквитки). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.

Изменение на Общите условия
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Тerracaeli.com , като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то  Terracaeli.com  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

При спор
При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС.
Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.